آرش سروری
مدرس

آرش سروری

برنامه ساز فناورانه، مشاور کسب و کار
mentor

رویدادی جهت نمایش وجود ندارد.