دکتر محمود معظمی
مدرس

دکتر محمود معظمی

خودت را دوست بدار و کمک کن تا دیگران نیز خود را بیشتر دوست بدارند.
mentor

نویسنده، سخنران، Coach