حامد وثوقی
مدرس

حامد وثوقی

مشاور و مدرس بازاریابی
mentor

مشاور و مدرس بازاریابی