دکتر علیرضا سلیمی
مدرس

دکتر علیرضا سلیمی

مبتکر دانشگاه موفقیت در ایران، دکتری علم تمرین از آلمان
mentor

مدرس بین المللی دوره های توانمند سازی وموفقیت فردی وگروهی در ایران و اروپا

کارشناس علمی برنامه های زنده رادیو و تلویزیون

سخنران حرفه ای مهارتهای زندگی درایران وخارج کشور

استاد دانشگاه های آلمان و ایران